พุกามเมืองโบราณ

0

พุกามเมืองโบราณ

พุกามเมืองโบราณพุกามเมืองโบราณ พุกาม ตั้งอยู่ ในเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ตอนศตวรรษ ที่

9-13 เมือง ที่นี้เคย เป็นเมืองหลวง ของอาณาจักรพุกาม

อาณาจักร ที่ แรก ของ ชาว เมีย นมา ใน ตอน รุ่งโรจน์ สูงสุด ของ

อาณาจักร ระหว่าง คริสต์ ศตวรรษ ที่ 11 ถึง 13 มี วัด เจดีย์ รวม

ทั้ง วัด กว่า 10,000 ที่ ที่ ถูกทำขึ้น บน ที่ราบ พม่าเพียงแค่ ที่

เดียว ซึ่งยังคง มี วัด แล้วก็เจดีย์ กว่า 2,200 ที่ ที่ยังคงอยู่ รอด

มา จนกระทั่ง ปัจจุบันนี้

พุกาม ตั้งอยู่ ใน เขต มัณฑะเลย์ อยู่ ห่าง จาก เมือง มัณฑะเลย์ ไป

ทางทิศตะวันตก เฉียง ใต้ราวๆ 145 กิโล พุกามแบ่งได้ 3 ส่วน

เช่น เขตเมืองเก่า ที่ตั้ง อาณาจักรพุกาม เขตเมือง ใหม่ ที่พัก

อาศัย ปัจจุบันนี้ และก็ ญอ งอุ เขต พาณิชยกรรม รวมทั้ง เศรษฐกิจ

เมือง นี้ มี ท่าอากาศยาน ญอ ง เป็น ท่าอากาศยาน ประจำเมือง

รายได้ หลัก ของ เมือง เป็น การท่องเที่ยว เชิง ศิลปวัฒนธรรม รวม

ทั้ง ประวัติศาสตร์ มีนัก ท่องเที่ยว จาก ทั่ว ทุกมุม โลก มาเยี่ยม

ตรงนี้ เสมอ ทุกตอนปิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเดินทาง จาก แถบ

ทวีปเอเชียร่วมกัน พม่ามีชื่อเสียง ว่าเป็น เมือง ที่ สมุทรเจดีย์

หรือ ดินแดน ที่ เจดีย์ 4 พัน องค์ เพราะเหตุว่า ใน ยุค เจริญ เคย มี

เจดีย์จำนวนมาก ถึง 4,446 องค์ เดี๋ยวนี้ เหลือเพียงแค่เพียงแค่

2,217 องค์เจดีย์ ที่แรก ของ ประเทศพม่า เป็น เจดีย์ ชเวซี โกน

สร้าง โดย พระผู้เป็นเจ้า อ โนรธา มัง ช่อ ปฐม กษัตริย์ ที่

อาณาจักร พุกาม โดย ประเพณี การผลิต เจดีย์เจดีย์ องค์ ใหญ่ สุด

จะ เป็น เจดีย์ ที่ กษัตริย์ ทรง สร้าง รวมทั้ง องค์ ที่ มี ขนาดเล็กต่อมา

เป็นการ สร้าง โดย เหล่า เจ้าขุนมูลนาย อำมาตย์ลดหลั่นลงมา

ตาม บรรดาศักดิ์ นอกเหนือจากเจดีย์ ชเว ซี โกน แล้ว ยังมี เจดีย์

สำคัญ อีก หลาย องค์ วมทั้ง วัด สำคัญ อีก อย่างเช่นเจดีย์ ชเว

ซัน ดอว์ อานันทะวิหาร เจดีย์ ตะเวียง นิว วัดพญาโคนงซู วัด

ว่ากล่าว โลมิน โล เจดีย์ ธัม มะ ยัง จี แล้วก็เจดีย์ ตะ บิญญูพ ยา