What Is an Sanga?

0

The mere mention of “Saer Games,” creates an impression of mystery and exoticity , which can be difficult for those who are not gamers to comprehend....

พุกามเมืองโบราณ

0

พุกามเมืองโบราณ พุกามเมืองโบราณ พุกาม ตั้งอยู่ ในเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ตอนศตวรรษ ที่ 9-13 เมือง ที่นี้เคย เป็นเมืองหลวง ของอาณาจักรพุกาม อาณาจักร ที่ แรก ของ ชาว เมีย นมา ใน ตอน รุ่งโรจน์ สูงสุด ของ อาณาจักร...

สุคิริน

0

สุคิริน จุดดูทะเลหมอก ที่ สุคิริน มีอยู่ 2 จุด เป็นผานับดาว และที่วัดพระธาตุภูเขาทอง แต่ที่ผานับดาวเป็นจุดชมทะเลหมอก ที่ เรียกว่ามีความเป็นทะเลหมอก ที่จริง ท รู ส่วนที่ วัด พระบรมสารีริกธาตุ เทือกเขา ทองคำ จะเป็น ลักษณะสาย หมอกบาง เคลี่ยคลอตาม หุบ เฉ...

บ้านห้วยห้อม แม่ฮ่องสอน

0

บ้านห้วยห้อม แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลาง เทือกเขา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน “บ้านห้วยห้อม” มีทิวทัศน์ ที่งดงาม เต็มไปด้วย ความบริบูรณ์ สมบรูณ์มาก เหมาะสมกับ นักเดินทาง ที่อยากพัก แบบ Slow Life บ้าน ห้วย ห้อมล้อม ที่ นี้...

หมู่บ้านสะปันในหน้าฝน

0

หมู่บ้านสะปันในหน้าฝน ใน ขณะนี้ ทุ่งหน้า รวมทั้งชายป่า ที่โอบล้อมหมู่บ้าน สะปัน จะมีความเขียวชะอุ่ม สวยมาก ยิ่งดูจากมุมสูง จะ มองเห็น เลย ว่าที่ นี่ ธรรมชาติบริบูรณ์ จริงๆ ใน เช้า ข้างหลัง วันที่ ฝนตก จะมี ทะเลหมอกออกมา ปิดล้อม หมู่บ้าน...